Serwis korzysta z plików cookies. Więcej informacji w polityce prywatności. zamknij

Regulamin Sklepu Internetowego Compax.pl

 

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Compax.pl dostępny jest pod adresem https://compax.pl i prowadzony jest przez Compax Sp. z o.o. z siedzibą w Kartuzach (83-300) przy ul. Kościerskiej 13, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000630457 , prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, NIP 589-202-63-12, REGON 365075110.

 

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

1) Compax Sp. z o.o. – Compax spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Kartuzach przy ulicy Kościerskiej, 83-300 Kartuzy, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Gdańsku, NIP 589-202-63-12, REGON 365075110;

2) Sklep Internetowy – Sklep internetowy Compax Sp. z o.o., dostępny pod adresem www.compax.pl, prowadzony przez Compax Sp. z o.o.

3) Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami;

4) Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt. 5 Regulaminu;

5) Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Compax Sp. z o.o. Umowę (zakup Towaru) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

6) Konto – zindywidualizowany zapis informatyczny utworzony w Sklepie Internetowym na rzecz Klienta, umożliwiający korzystanie ze Sklepu Internetowego i gromadzący informacje na temat korzystania przez Klienta
ze Sklepu Internetowego. Dostęp do Konta zapewnia podany przez Klienta unikalny adres e-mail (login) i hasło;

7) Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem a Compax Sp. z o.o. za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego;

8) Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego wiadomości e-mail lub za pośrednictwem przedstawiciela handlowego;

9) Towar - produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w Zamówieniu adres;

10) Dowód zakupu – faktura VAT, paragon lub potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia;

11) Reklamacje - jednostka organizacyjna Compax Sp. z o.o. zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych towarów - Zespół Reklamacji Compax Sp. z o.o. ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy.

12) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.);

13) Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.).

 

Art. 3 Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.

2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia Zamówienia na Towary.

3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Compax Sp. z o.o.. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.

4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy sprzedaży jest:

1)      sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;

2)      sąd właściwy dla siedziby Compax Sp. z o.o. – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.).

6. Compax Sp. z o.o. zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia Konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku gdy upłynęło 12 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego Konta.

 

 

Art. 4 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym

1. Dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego wymaga akceptacji plików cookie przez przeglądarkę użytkownika.

2. Serwis działa na prawidłowo skonfigurowanej przeglądarce Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, bądź innej zaktualizowanej i odpowiednio skonfigurowanej przeglądarce.

 

Art. 5 Ceny i płatności

1. Wszystkie ceny widoczne na stronie internetowej Sklepu Internetowego dostępne są w walutach: PLN, EUR i USD.

2. Kursy walut obowiązujące w Sklepie Internetowym aktualizowane są codziennie.

3. Podane ceny nie zawierają podatku towarów i usług.

4. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena Towaru może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Compax Sp. z o.o. okresowe działania promocyjne.

5. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:

1)      przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu Zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer Zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;

2)      przelew elektroniczny poprzez Przelewy24;

3)      tradycyjny przelew bankowy, pod podanym numerem rachunku bankowego:

ING Bank Śląski 57105017641000009030981493;

6. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.

7. Compax Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Towarów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.

8. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Compax Sp. z o.o. 

 

Art. 6 Realizacja złożonych zamówień

1. Realizacja przyjętego Zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Towarów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Towaru w Sklepie Internetowym.

2. Status Zamówienia można śledzić w zakładce „Moje zamówienia” dostępnej poprzez Konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.

3. Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu Zamówienia.

4. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.

5. Klient ma możliwość anulowania Zamówienia do momentu dokonania płatności.

 

Art. 7 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

1. Przesyłki są realizowane tylko na terenie Europy.

2. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Towarów i zostanie wskazany w podsumowaniu Zamówienia.

3. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.

4. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące Towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji Compax Sp. z o.o..

5. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Towaru.

6. Pozostałe warunki dostawy towarów opisane są w zakładce Dostawa, na stronie Sklepu Internetowego pod adresem :

http://compax.pl/content/1-dostawa.

 

Art. 8 Czas realizacji zamówienia

1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji Zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską.

2. Termin dostawy Towaru do Klienta wynosi do 120 Dni Roboczych, chyba że w opisie danego Towaru lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Towarów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 120 Dni Roboczych. Początek biegu terminu dostawy Towaru do Klienta liczy się od momentu opłacenia faktury pro forma.

3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas średni czas dostawy wynosi 2 dni robocze od daty nadania.

4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.

5. Pozostałe warunki dotyczące czasu realizacji zamówienia opisane są w zakładce Dostawa, na stronie Sklepu Internetowego pod adresem : http://compax.pl/content/1-dostawa.

 

 

Art. 9 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

1. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego Zamówienia /odstąpienia od Umowy:

1)      jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia Zamówienia nie opłaci złożonego Zamówienia;

2)      w przypadku Klienta będącego Konsumentem - bez podawania przyczyn w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia Towaru poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy Towar nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Klient, zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia Towaru przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie przesyłki. Zwracane Towary muszą być kompletne.W takim przypadku Klient zobowiązany jest przesłać zamówiony towar wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres:

Zespół Reklamacji Compax Sp. z o.o.
ul. Kościerska 13
83- 300 Kartuzy;

bądź e-mailem na adres:

reklamacje@compax.pl.

2. Zasady zwrotu Towaru w przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem:

1)      Zwrot odbywa się na koszt Klienta będącego Konsumentem i jest możliwy, jeżeli Towar nie był używany i nie został w żaden sposób uszkodzony lub zniszczony;

2)      Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji podpisanej przez klienta korekty faktury VAT oraz zwróconego towaru;

3)      Klient zobowiązany jest do poinformowania Compax Sp. z o.o. o preferowanej formie zwrotu wartości zakupionego towaru wraz z podaniem danych konta bankowego bądź adresu pisemnie na adres – Compax Sp. z o.o., ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy lub e-mail reklamacje@compax.pl;

4)      Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne. W takim przypadku wszelkie koszty i ryzyko z tym związane ponosi Klient.

3. W przypadku, gdy Klient nie posiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Towaru Compax Sp. z o.o. zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Compax Sp. z o.o. poinformuje Klienta na jego prośbę.

4. Compax Sp. z o.o. ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:

1)      w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;

2)      w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.

Art. 10 Procedura reklamacji

1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:

1)      e-mailem na adres: reklamacje@compax.pl;

2)      listownie na adres: Compax Sp. z o.o. ul. Kościerska 13, 83-300 Kartuzy z dopiskiem „Reklamacje”.

2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem Zgłoszenia.

3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:

1)      nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;

2)      tytuł lub przedmiot reklamacji;

3)      udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury, paragonu lub potwierdzenia zrealizowania Zamówienia;

4)      roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty;

5)      kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta Towarów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);

6)      podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej, bądź za pomocą faksu.

4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.

5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.

6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.

7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.

8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.

9. W przypadku nie ustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

1)      napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Towarze;

2)      uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Towaru powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Towaru);

3)      uszkodzeń Towaru wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

4)      uszkodzeń Towaru powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

11. Gwarancji nie podlegają:

1)      wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).

12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

 

Art. 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Compax Sp. z o.o. .

2. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,

3. W zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

4. Każda osoba ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Serwisie jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: it@compax.pl.

6. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

8. Skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych są minimalizowane dzięki zastosowanym w Serwisie rozwiązaniom technicznym.

Art. 12 Zmiany Regulaminu

1. Compax sp. z o.o. sp. kzastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie compax.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.

3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

 

Art. 13 Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.

2. Towary prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.

  1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Compax.pl oraz osób trzecich. Klient obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2016 r.